Kategori: Uncategorized

Kunut Dularının Faziletleri

Kunut Dular?n?n Faziletleri Vitir namaz?n?n zaman? ve fazileti ile alakal? Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ?u ?ekilde buyurmaktad?r: “Allah sizlere bir namaz? ziyâde k?ld? ki, o namaz sizin hakk?n?zda k?rm?z? tüylü develerden daha hay?rl?d?r. ??te o namaz vitir namaz?d?r. O namaz? yats? ile ?afa??n at??? aralar?nda verdi.”Bilindi?i üzere, Araplar?n yak?n?nda o

Kunut Duaları Meali

Kunut Dualar? Meali Kunut Dualar? 1 Okunu?u: Allâhümme innâ nesteînüke ve nesta?firüke ve nestehdik. Ve nü?minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü ne?kürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Kunut Dualar? 1 Türkçe Anlam?: Allah?m! Senden yard?m isteriz, günahlar?m?z? ba???laman? isteriz, raz? oldu?un ?

Kunut Duaları Tefsiri

Kunut Dualar? Tefsiri Kunut; kelime olarak itaat, hu?u, dua ve k?yam manalar?na gelmekted?r. ?bnü’l-Enbâri ku?lûtun dört k?s?mda oldu?unu belirtti ve bunlar?n da; namaz, uzunca k?yamda durmak, itaat ve sükuttan ?baret oldu?unu söyledi: 1-Sukut, ve hu?u anlam?: Zeyd b. Erkan? ?öyle anlatt?: ‘Bizden birisi hacetini karde?inden isteyecek ?ekilde biz namazda kon

Kunut Duaları Dinle

Kunut Dualar? Dinle

Kunut Duaları Arapça Okunuşu

Kunut Dualar? Arapça Okunu?u 

Kunut Duaları Türkçe Okunuşu

Kunut Dualar? 1 Okunu?u: Allâhümme innâ nesteînüke ve nesta?firüke ve nestehdik. Ve nü?minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü ne?kürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Kunut Dualar? 1 Türkçe Anlam?: Allah?m! Senden yard?m isteriz, günahlar?m?z? ba???laman? isteriz, raz? oldu?un ?eylere hidayet etmen

Kunut Duaları ile ilgili Hadisler

Kunut Dualar? ile ilgili Hadisler Resulullah (sav) bir ihtiyaç sebebiyle, kendilerine Kurra denilen yetmi? ki?iyi yola ç?kard?. Süleym a?iretinden Ri’l ve Zekvan ad?nda iki kabile, Bi’r-i Ma’une (Maune Kuyusu) denilen bir suyun yan?nda bunlar?n önünü kesti. Hey’et bunlara: “Biz size gelmedik. Biz Resulullah (sav)’?n bir ihtiyac? için gidiyoruz” dediler. Anca

Kunut Duaları

Kunut Dualar? 1 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme innâ neste?ynüke ve nesta?firuke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû ne?küruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Kunut Dualar? 2 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfi