Kategori: Kunut Duaları faziletleri

Kunut Dularının Faziletleri

Kunut Dular?n?n Faziletleri Vitir namaz?n?n zaman? ve fazileti ile alakal? Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ?u ?ekilde buyurmaktad?r: “Allah sizlere bir namaz? ziyâde k?ld? ki, o namaz sizin hakk?n?zda k?rm?z? tüylü develerden daha hay?rl?d?r. ??te o namaz vitir namaz?d?r. O namaz? yats? ile ?afa??n at??? aralar?nda verdi.”Bilindi?i üzere, Araplar?n yak?n?nda o

Kunut Duaları Arapça Okunuşu

Kunut Dualar? Arapça Okunu?u 

Kunut Duaları ile ilgili Hadisler

Kunut Dualar? ile ilgili Hadisler Resulullah (sav) bir ihtiyaç sebebiyle, kendilerine Kurra denilen yetmi? ki?iyi yola ç?kard?. Süleym a?iretinden Ri’l ve Zekvan ad?nda iki kabile, Bi’r-i Ma’une (Maune Kuyusu) denilen bir suyun yan?nda bunlar?n önünü kesti. Hey’et bunlara: “Biz size gelmedik. Biz Resulullah (sav)’?n bir ihtiyac? için gidiyoruz” dediler. Anca

Kunut Duaları

Kunut Dualar? 1 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme innâ neste?ynüke ve nesta?firuke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû ne?küruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Kunut Dualar? 2 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfi