Kategori: Kunut Duaları tefsiri

Kunut Duaları Tefsiri

Kunut Dualar? Tefsiri Kunut; kelime olarak itaat, hu?u, dua ve k?yam manalar?na gelmekted?r. ?bnü’l-Enbâri ku?lûtun dört k?s?mda oldu?unu belirtti ve bunlar?n da; namaz, uzunca k?yamda durmak, itaat ve sükuttan ?baret oldu?unu söyledi: 1-Sukut, ve hu?u anlam?: Zeyd b. Erkan? ?öyle anlatt?: ‘Bizden birisi hacetini karde?inden isteyecek ?ekilde biz namazda kon

Kunut Duaları

Kunut Dualar? 1 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme innâ neste?ynüke ve nesta?firuke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû ne?küruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Kunut Dualar? 2 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfi